ORDIN nr. 5.287 din 23 septembrie 2015

privind modificarea şi completarea Metodologiei de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.802/2014

EMITENT:

MINISTERUL EDUCAŢIEI ŞI CERCETĂRII ŞTIINŢIFICE


PUBLICAT ÎN:

MONITORUL OFICIAL nr. 739 din 2 octombrie 2015


Data Intrarii in vigoare: 02 Octombrie 2015

-------------------------------------------------------------------------
  În baza prevederilor art. 241 din Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, cu modificările şi completările ulterioare,

  ţinând cont de prevederile art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 42/2015 privind dreptul absolvenţilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate şi sancţionarea instituţiilor de învăţământ care şcolarizează fără autorizare,

  în temeiul dispoziţiilor Hotărârii Guvernului nr. 26/2015 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice,

  ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice emite prezentul ordin.

  ART. I

  Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.802/2014, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 772 din 23 octombrie 2014, se modifică şi se completează după cum urmează:

  1. La articolul 4, alineatul (2) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  "(2) Definitivarea în învăţământ poate fi obţinută la una dintre disciplinele pe care cadrul didactic o poate preda conform Centralizatorului privind disciplinele de învăţământ, domeniile şi specializările, precum şi probele de concurs valabile pentru încadrarea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, în vigoare în anul şcolar respectiv, denumit în continuare Centralizator."

  2. La articolul 4, alineatul (4) se abrogă.

  3. La articolul 32 alineatul (3), litera e) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  "e) membri evaluatori - câte 4 evaluatori pentru cel mult 100 de lucrări scrise, organizaţi în două subcomisii. Fiecare subcomisie este alcătuită din două cadre didactice titulare în învăţământul universitar sau preuniversitar, având gradul didactic I, gradul didactic II sau titlul ştiinţific de doctor, unul fiind evaluator pentru subiectele la disciplina de specialitate şi didactica/metodica predării disciplinei de specialitate şi unul fiind evaluator pentru subiectele de pedagogie şi psihologie a educaţiei. Evaluatorul pentru subiectele de pedagogie şi psihologie a educaţiei poate face parte din subcomisiile de la mai multe specializări. Decizia de numire a comisiei de evaluare se comunică Comisiei naţionale."

  4. La articolul 32, alineatul (6) se abrogă.

  5. La articolul 39, alineatul (4) se modifică şi va avea următorul cuprins:

  "(4) Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 0,5 puncte, dar mai mică sau egală cu 1 punct, rămâne definitivă nota acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor."

  6. La articolul 39, după alineatul (4) se introduc trei noi alineate, alineatele (4^1), (4^2) şi (4^3), cu următorul cuprins:

  "(4^1) Dacă diferenţa dintre nota finală acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor şi nota finală stabilită în urma evaluării iniţiale este mai mare de 1 punct se constituie, prin decizia inspectorului şcolar general, o nouă comisie de recorectare din 4 membri evaluatori organizaţi în două subcomisii, prima subcomisie formată din evaluatori proveniţi din comisia de evaluare, iar a doua subcomisie formată din evaluatori proveniţi din comisia de contestaţii.

  (4^2) Recorectarea lucrării se face conform procedurii de evaluare a lucrărilor scrise prevăzute în art. 34.

  (4^3) Rezultatul acestei ultime corectări este definitiv şi reprezintă nota finală acordată de comisia de soluţionare a contestaţiilor."

  ART. II

  (1) Candidaţii care depăşesc vechimea prevăzută de lege pentru înscrierea la examenul naţional de definitivare în învăţământ din cauza restricţionării accesului la examen ca urmare a faptului că specializările/programele de studii absolvite nu au fost acreditate sau autorizate să funcţioneze provizoriu în baza unei hotărâri a Guvernului la data înscrierii la facultate se pot înscrie la examen începând cu sesiunea 2016. În această situaţie, în calculul vechimii efective la catedră în condiţiile prevăzute la art. 11 alin (1) şi (2) din Metodologia de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ, aprobată prin Ordinul ministrului educaţiei naţionale nr. 4.802/2014, nu se include perioada în care accesul la examen a fost restricţionat.

  (2) Candidaţii în situaţia prevăzută la alin. (1) trebuie să îndeplinească toate celelalte condiţii legale în vigoare privind participarea la examenul naţional de definitivare în învăţământ.

  ART. III

  Direcţia generală management şi reţea şcolară din Ministerul Educaţiei şi Cercetării Ştiinţifice şi inspectoratele şcolare duc la îndeplinire prevederile prezentului ordin.

  ART. IV

  Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

         Ministrul educaţiei şi cercetării ştiinţifice,

                Sorin Mihai Cîmpeanu

  Bucureşti, 23 septembrie 2015.

  Nr. 5.287.

                    -----